Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W-vergadering

dinsdag 20 februari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

B&W-kamer

Voorzitter
drs. A.J. van Hout
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2a

  De samenwerking met Toerisme Visit Arnhem Nijmegen (TVAN) verbeteren door te werken met een lokale subsidie verstrekking en overkoepelende Liemerse samenwerkingsafspraken. Om middels een subsidieverstrekking te gaan werken is een passende subsidieverordening noodzakelijk. Deze is opgesteld en dient door de gemeenteraad vastgesteld te worden middels bijgevoegd raadsvoorstel.

 2. 2b

  De vijf Liemerse gemeenten hebben in 2019 een Liemerse Economische Visie gemaakt die door de gemeenteraad is vastgesteld. In de periode september 2020 tot en met december 2023 is hier uitvoering aan gegeven door de Liemerse Ambassade. Daartoe is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan. In de tweede helft van 2023 is door de portefeuillehouders Economie van de Liemerse gemeenten opdracht gegeven aan Ecorys om de periode 2020-2023 te evalueren en een actieplan op te stellen inclusief bijbehorend budget voor de periode 2024-2026 (zie bijlagen). Voorgesteld wordt om voor de periode 2024-2026 opnieuw een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de Liemerse Ambassade om het actieplan 2024-2026 uit te voeren.

 3. 2c

  Op 6 februari jl. heeft het college besloten een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de Woningbouwimpuls 6de tranche voor Westervoort Noord. Op 12 februari jl. is deze aanvraag ingediend. Het college wil de gemeenteraad actief informeren over deze aanvraag en legt daarom alle stukken die daarop betrekking hebben onder geheimhouding ter inzage voor de leden van de gemeenteraad.

 4. 2d

  Tijdens de vergadering op 21 december 2023 heeft het Bestuur van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) besloten om de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling voor te stellen de regeling te wijzigen. Deze wijzigingen zijn enerzijds noodzakelijk om tijdig te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), en anderzijds om de wens betreffende stemverhoudingen van het bestuur op te nemen in de huidige gemeenschappelijke regeling.

 5. 2e

  Met het oog op de aflopende contracten van de huidige afvalinzameling hebben de gemeenten Duiven en Westervoort in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de door hen gewenste uitvoeringsorganisatie voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het beoogde besluit omvat het toetreden tot de overheidsvennootschap Circulus en het verstrekken van de opdracht aan Circulus voor het inzamelen van huishoudelijk afval en andere taken van het huishoudelijk afvalbeheer – de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) - per 1-1-2025.
  In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om een voorgenomen besluit te nemen. Het definitieve besluit wordt genomen, nadat de zienswijzen van de raad kenbaar zijn gemaakt en de raad heeft ingestemd met de financiering.

 6. 2f

  Volgens afspraak wordt het dashboard sociaal domein ieder kwartaal met het college gedeeld. Het betreft de prognose voor het vierde kwartaal van 2023 op basis van de beschikbare gegevens tot het einde van dat kwartaal. Als bijlage bij dit college voorstel wordt het dashboard in PDF meegestuurd.

 7. 2g

  Met deze kennisgeving informeren we de raad over het regionale proces om te komen tot een optimale, duurzame samenwerking, een toekomstbestendige arbeidsmarktdienstverlening en wat een Sociaal ontwikkelbedrijf hier voor ons (nog meer) kan betekenen.